อาจารย์ประจำรายวิชาและวิทยากรพิเศษ


อาจารย์ผู้สอน...
อาจารย์ ดร.ชนิชา คิดประเสริฐ
(อาจารย์ผู้สอน)
กลุ่มวิชาภาษา

อีเมล์: chanicha.ki@ssru.ac.th 
สถานที่งาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วุฒิการศึกษา:  
- Doctor of Arts (Chinese Philology), Heilongjiang University, Harbin, China 
- Master of Teaching Chinese as a Second Language (Teaching Chinese as a Second Language), Heilongjiang University, Harbin, China
- อ.บ. (ภาษาจีน), มหาวิทยาลัยศิลปากร
...
อาจารย์กัณฑริกา จึงสง่าสม
(อาจารย์ผู้สอน)
กลุ่มวิชาภาษา

อีเมล์: kantarika.ju@ssru.ac.th 
สถานที่งาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน
วุฒิการศึกษา: 
- อ.บ. (ภาษาจีน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- M.A. (Linguistics and Applied Linguistics), Fudan University, Shanghai, China
วิทยากรพิเศษ


                             
Last modified: Wednesday, 2 December 2020, 11:04 AM